Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance

Mand står ved skrivebord og underskriver papir

Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance er en investeringsinstitut-forening, der er ejet af medlemmerne, og som samarbejder med Nykredit koncernen.

Medlemmernes indskud investeres i værdipapirer i overensstemmelse med de investeringsrammer, der er gældende for de enkelte afdelinger.

Foreningen er opdelt i tre afdelinger:

  • Balance Defensiv
  • Balance Moderat
  • Balance Offensiv

Alle tre afdelinger er akkumulerende, hvilket vil sige, at der ikke udbetales udbytte.

Vi vælger blandt de bedste formueforvaltere

Afdelingerne Balance Defensiv, Moderat og Offensiv er sammensat af 12 forskellige aktivklasser. Der vælges frit blandt de bedste formueforvaltere i både ind- og udland. Disse skal opfylde strenge krav om et stabilt og langsigtet afkast, som står i et fornuftigt forhold til risikoen.

Daglig ledelse

Foreningen har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens primære opgave er at sikre, at foreningen drives forsvarligt og i tråd med vedtægterne, som er godkendt af Finanstilsynet. Den daglige ledelse varetages af et investeringsforvaltningsselskab.

Enhver, der køber investeringsbeviser i én af Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance afdelinger, og lader beviserne notere på navn senest 4 uger før foreningens generalforsamling, er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Se beholdningsoversigt

Bestyrelse

 
Niels-Ulrik Mousten Formand, Direktør
Jesper Lau Hansen Professor ved Københavns Universitet
Charlotte Mark cand.scient.oecon.
Tine Roed Direktør, cand.jur.

Direktionen

 
Direktør Erling Skorstad og Tage Fabrin-Brasted
Porteføljeforvalter Nykredit Asset Management
Investeringsforvaltningsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotselskab BNYM (The Bank of New York Mellon SA/NV)

Revision

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg C

 

 

Foreningens adresse

Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
CVR nr.: 26 35 16 50
Kalvebod Brygge 1-3
1780  København V