Om investering

Når du skal investere gennem en investeringsforening, er en del begreber, som du måske ikke umiddelbart kender. Her får du en introduktion til de mest gængse begreber og temaer indefor investeringsforeningernes verden.

Hvad er en investeringsforening

Når du investerer i en investeringsforening, investerer du i fællesskab eller i forening med andre, hvor du kan vælge mellem forskellige investeringsfonde eller afdelinger med hvert sit speciale.

Det tilbyder Nykredit Invest

I Nykredit Invest kan du investere i en række forskellige investeringsfonde, som har hver sit særlige fokus - fx lange obligationer, danske aktier, internationale aktier, taktisk allokering og Alternativer.

Anatomien af en investeringsfond

Investeringsfonde investerer i værdipapirer som fx. aktier og obligationer. Dine penge indgår i en samlet pulje med andre investorers penge. Pengene bliver investeret med stor risikospredning, og en professionel investor plejer investeringerne for dig, så du slipper for selv, at skulle sætte dig ind i og følge markederne.

Tidshorisont og formål

Tiden arbejder for dine penge, så vælg en investering, som er tilpasset din investeringshorisont.

Horisonten for en investering hænger nøje sammen med formålet og er derfor nem at fastlægge, når du ved, hvad du skal bruge pengene til. Hvis du sparer op til pension, behøver du altså kun tage stilling til, hvornår du sandsynligvis ønsker at gå på pension. Sparer du op til udbetalingen på en lejlighed, har du nok en fornemmelse af, hvornår du tidligst forstiller dig at købe.
Tidshorisonten er vigtig for dit afkast. Jo længe horisont du investerer over, jo højere afkast kan du forvente at få.

Risiko og afkast

Den personlige holdning til risiko bliver ofte omtalt som en ”mavefornemmelse” i forhold til, hvor store udsving i kurserne, du er villig til at acceptere. Denne fornemmelse bruger vi som input i den investeringsrådgivning, du får, og vi holder den op imod dit formål med investeringen og din investeringshorisont. På den baggrund kan en rådgiver anbefale, hvor høj en andel af aktier du bør overveje at have.

Fuld åbenhed

Der er som regel omkostninger forbundet med at investere. I Nykredit Invest garanterer vi fuld åbenhed omkring de omkostninger, der knytter sig til dine investeringer. Omkostningerne går til at dække udgifterne ved køb og salg af investeringsbeviser og til at drive de investeringsfonde, du måtte være investor i. Omkostningerne er altid trukket fra, før dit afkast og udbytte bliver gjort op.

Aktier

At eje en aktie er det samme som at eje en andel af den udstedende virksomhed. Aktier giver som hovedregel et større afkast end obligationer. Samtidig er der også større risiko forbundet med investering i aktier. I aktieafdelingerne består afkastet dels af udbytte fra selskaberne og dels kursændringer på aktierne. Afkastet er derfor afhængigt af udviklingen i den pågældende virksomhed, som igen kan afhænge af en række udefrakommende faktorer, fx lovreguleringer og den generelle markedssituation. En af fordelene ved at investere i aktier gennem en investeringsforening frem for at investere direkte i enkeltaktier er, at risikoen spredes på flere selskaber, end en typisk privat investor selv har mulighed for at gøre.

Obligationer

I obligationsafdelingerne investeres i forskellige typer obligationer, f.eks. stats-, realkredit- eller erhvervsobligationer. Den enkelte obligationsafdeling har som regel et særligt fokusområde, fx korte danske obligationer. Fælles for investering i obligationer er, at afkastet består af en rente og måske en kursgevinst, hvilket tilsammen kaldes den effektive rente. En risiko ved at investere i obligationer kan være, at udstederen ikke kan betale renter og afdrag. Dette er dog ikke særligt sandsynligt, når der er tale om danske stats- eller realkreditobligationer. En anden risiko kan være de kursudsving, der er på obligationerne, inden de udløber.

Morningstar rating

Morningstar Rating er en rangering af de individuelle fonde baseret på deres risiko- og omkostningsjusterede afkast over de seneste 3-, 5- og 10 år, alt efter fondens historik. Rangeringen måler hvor god eller dårlig den enkelte fond har været til at skabe så højt et afkast som muligt, med den mindst mulige risiko. Morningstar Rating gennemføres for den enkelte fond i konkurrence med ensartede fonde fra hele Europa fra samme Morningstar Kategori, således at fonde, der investerer i danske aktier, kun måles op mod andre afdelinger, som ligeledes kun investerer i danske aktier. Morningstar Rating gennemføres en gang om måneden. Morningstar Rating tildeler alle bedømte afdelinger en til fem stjerner.

Afkast

Afkastet er betegnelsen for, hvor meget en investering er vokset eller for den sags skyld har tabt i værdi. Med i afkastberegningen skal man tage væksten (eller faldet) i NAV (indre værdi) og dertil lægge udlodningen og eventuelle split i bevisernes stykstørrelse.

Risiko

Risikoindikatoren viser sammenhængen mellem risikoen og afkastmulighederne ved forskellige investeringer. Risikoindikatoren går fra 1-7. Kategori 1 er ikke en risikofri investering. Afdelingens placering på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens afkast de seneste fem år. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på indikatoren. Små udsving er lig med lavere risiko og en placering til venstre på risikoindikatoren. Afdelingens placering på skalaen er ikke fast. Placeringen kan ændre sig over tid. Det skyldes, at historiske data ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af afdelingens fremtidige risikoprofil.

Skat

Når du investerer i investeringsbeviser, skal du være opmærksom på, hvordan de beskattes og beskatning er forskellige alt efter hvilke midler du investerer i. Vi opfordrer altid til, at du sætter dig ind i skattereglerne eller søger konkret skatterådgivning, før du investerer.

  • Skat for personer

    Investeringsbeviser er et alternativ til at investere direkte i aktier eller obligationer, og afkastet af dine investeringsbeviser beskattes næsten på samme måde.

  • Beskatning i virksomhedsordningen

    For midler der tilhører virksomhedsdelen af din økonomi, kan du investere i akkumulerende investeringsbeviser, der beskattes efter lagerprincippet.

  • Skat for selskaber

    Investeringsbeviser kan også være en god investeringsform for selskaber. Nykredit Invest tilbyder mange forskellige afdelinger, der har forskellige risikoniveauer og muligheder for afkast.

ForeningsFordele til dig

Langt størstedelen af Nykredit er ejet af foreningen Forenet Kredit. Som kunde i Nykredit er du med i denne forening og får adgang til ForeningsFordele – også når du investerer bæredygtigt. Du sparer fx handelsgebyret (kurtagen), når du investerer i vores Svanemærkede fonde.

Læs mere om Svanemærkede Fonde