Bæredygtighed

Dine holdninger, vores handlinger

Ambition

Nybygget cirkulær arkitekt bygning

Nykredit investerer med en ambition om at bidrage til den verden, som vi alle er en del af. Det gælder både, når vi investerer vores kunders penge og vores egne. Vi ønsker at investere i selskaber, der udviser omhu og omtanke i forhold til deres kunder, medarbejdere og det øvrige samfund. For de selskaber, der griber muligheden og ønsker at være en del af løsningen frem for problemet, er bedre investeringer.

 

Derfor er Nykredit engageret i såvel Global Compact som de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer (UNPRI); og derfor omfatter vores politik ikke blot Nykredits investeringsfonde, men også investering af koncernens egne midler. Nykredit ønsker at investere i overensstemmelse med danske, europæiske og internationale målsætninger, som eksempelvis Paris-klimaaftalen (COP21) og FN’s 17 verdensmål.

Kort og konkret

To ben

Nykredits politik står på to ben. For det første ønsker vi, at de selskaber, som vi investerer i lever op til national lovgivning, bredt anerkendte FN-konventioner, Global Compact’s 10 principper eller OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. For det andet ønsker vi at bruge viden om selskabernes performance inden for bæredygtighed (miljø-, sociale og governance kriterier) i investeringsprocessen.

Screening af beholdninger

Hvert kvartal screener Nykredit de selskaber, som vi har investeringer i, for brud på de ovenævnte internationale konventioner m.m. Med hjælp fra vores rådgivere screener vi samtlige udstedere af aktier og obligationer i Nykredits investeringsforeninger, internt såvel som eksternt forvaltede, samt Nykredits og dets datterselskabers investering af egne midler.

Alternative investeringer såvel som passive investeringer og investeringer, der kombinerer passive tilgange, er omfattet af denne politik. Finansielle instrumenter som afledte finansielle produkter og ETF’er skal som udgangspunkt leve op til denne politik, medmindre der ikke eksisterer et matchende instrument.

Dialog med selskaber v. konventionsbrud

Såfremt vi har bekræftede oplysninger om brud på konventioner eller lignende, engager vi med selskabet for at få det til at ændre adfærd. Det kan være i samarbejde med andre investorer, og vi vil som led i dette stemme på selskabets generalforsamling. Er der mod forventning ikke fremdrift i dialogen, eller er selskabets grundlæggende forretning i strid med international ret, så vælger vi at ekskludere selskabet.

Træffer Forum for Bæredygtige investeringer beslutning om at ekskludere et selskab, evalueres det inden for to år efter beslutningen, om der fortsat er grundlag for at ekskludere selskabet.

Aktivt ejerskab og stemmeafgivelse

Nykredit udøver også aktivt ejerskab i en bredere kontekst som led i sin forvaltningsproces. I den forbindelse stemmer Nykredit på sine aktiepositioner. Af hensyn til omkostninger og mest mulig effekt prioriterer Nykredit at stemme på de største positioner samt ved særlige omstændigheder af principiel betydning. Nykredit ønsker hvert år at stemme på mere end halvdelen af sin aktiebeholdning.

Bæredygtighed i investeringsprocessen

Nykredit er af den opfattelse, at bæredygtighed kan være en katalysator for mindre risiko og bedre afkast.

Derfor anvender Nykredit i sin investeringsproces viden om selskabernes performance inden for bæredygtighed (miljø-, sociale og governance kriterier) i investeringsprocessen. Disse kriterier anvendes i risikoovervågningen og i stigende omfang i udvælgelsen.

Bæredygtighedsanalyser anvendes ligeledes i udvælgelsen og evalueringen af eksterne forvaltere samt valg og overvågning af alternative investeringer.

Til de kunder, der har en anden tilgang til ansvarlige investeringer, tilbyder Nykredit produkter eller løsninger, der går videre end den generelle politik. De opfylder alle som minimum Nykredits politik for bæredygtige investeringer.

Statsobligationer

Nykredits ambitioner om bæredygtige investeringer omfatter også investeringer i statsobligationer. Vores investeringer hviler på overholdelse af international ret. Derudover mener vi, at demokrati og menneskerettigheder kan bidrage til afkastet.

Investering i statsobligationer kan være et positivt bidrag til udviklingen i det pågældende land, men det forudsætter en opmærksom investor. Derfor er Nykredits retningslinjer opbygget i tre trin:

De tre trin
  1. Udelukkelse af lande, der er omfattet af sanktioner mod finansielle transaktioner med bestemte lande eller mod ledende personer i det pågældende land.
  2. Inddragelse af demokrati og menneskerettigheder i investeringsprocessen.
  3. OECD’s landerisikoklassifikation anvendes til løbende at overvåge investeringerne.

Hvis porteføljemanageren eller ekstern forvalter ønsker at købe en statsobligation fra et land med laveste eller næstlaveste klassificering i OECD’s landerisikoklassificering (6 eller 7), så skal porteføljemanageren eller den eksterne forvalter foretage en bæredygtighedsvurdering af investeringen. Nykredits udvalg for bæredygtige investeringer beslutter ud fra bæredygtighedsvurderingen, om investeringen er i overensstemmelse med Nykredits politik. Hvis ikke, udelukkes landet.

Nykredits forum for bæredygtige investeringer

Nykredits Forum for bæredygtige investeringer har til opgave at udfylde rammerne i Nykredits bæredygtige investeringspolitik. Udvalget mødes fire gange årligt for at træffe beslutning om udførelse af aktivt ejerskab, eventuel eksklusion og videreudvikle integreringen af bæredygtighed i investeringsprocessen.

Videndeling og udvikling

Bæredygtighed og ansvarlighed i investeringer er ikke nogen eksakt størrelse. Derfor er en del af vores arbejde med bæredygtige investeringer at forstå nye tendenser, videreudvikle metoder og videndele. Det gør vi i UNPRI, IIGCC, Climate Action 100+, Dansif og i den direkte kontakt med vores kunder.