Bæredygtighed

Find vej i bæredygtige investeringsfonde

Investeringsforeninger er inddelt i tre kategorier og navngivet efter EU-forordningens artikler.

Artikel 6-produkter

Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 6-produkter er bæredygtighedens basis-niveau. Man siger, at disse investeringer følger forvalterens generelle politik for ansvarlige investeringer – og det kan der godt være stor forskel på. Det er særligt bæredygtighedsrisici som artikel 6-fonde er forpligtet til at håndtere. I Nykredit har vi et højt niveau for ansvarlighed i vores artikel 6-fonde, og der er en række selskaber, vi ikke investerer i. Det er fx producenter af klyngevåben og selskaber, der systematisk har tilsidesat menneskerettigheder og internationale regler. Vi fravælger også tobaksproducenter.

Artikel 6-produkter er i Nykredit primært passive fonde, også kaldet indeksfonde. Det vil sige, at afkastet følger udviklingen i et bestemt indeks. Omkostningerne holdes nede, og afkastet svarer til gennemsnittet i markedet.

Artikel 8-produkter

Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Nu er vi nået ud over basis-niveauet. Bæredygtighed bliver nu inddraget i selve investeringsprocessen, og målet er at give fondene bedre karakteristika i form af bedre ESG-nøgletal sammenlignet med markedet. Artikel 8-fonde rapporterer også på netop karakteristika. Vi har flere passive artikel 8-fonde, men alle vores aktivt forvaltede fonde er artikel 8.

Aktive fonde har som målet at levere et afkast, som er højere end eller på niveau med udviklingen, og altså bedre end i indeksfondene. Derudover bliver selskaberne analyseret ud fra et bredt bæredygtighedsperspektiv:

  • Klimapåvirkning og relevante miljøaspekter vil altid indgå i et eller andet omfang, fx mål for genanvendelse og reduktion af forurening.
  • Sociale aspekter, fx om selskabet har fokus på medarbejdernes rettigheder både i selskabet selv, men også hos leverandører.
  • God selskabsledelse, fx om der er nok diversitet i ledelsen.

Vi inddrager alle de nøgletal for bæredygtighed, som også har betydning for vurdering af selskabets potentielle afkast. Virksomheder bliver vurderet ud fra bæredygtighedsrisici, men også ud fra, om de reelt gør noget for den grønne omstilling.

Artikel 9-produkter

Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål. Vi er nået til det højeste niveau, hvor der skal være specifikke mål for bæredygtighed og afkast.

Hvis fonden har et mål om at nedbringe CO2-udledningen, skal målet også være i overensstemmelse med ambitionerne i Paris-aftalen. Det vil sige at fonden skal være med til at begrænse de globale temperaturstigninger, og at fonden i 2030 højest må udlede CO2 svarende til 25 procent af verdensmarkedsniveauet for CO2-udledning i 2020.

Derudover skal alle selskaber i artikel 9-fondene bidrage til at opnå FN’s verdensmål, ligesom 25% af investeringerne skal matche de aktiviteter, der ifølge EU understøtter den grønne omstilling. Det er eksempelvis områder som vedvarende energi, energiforbedringer, genanvendelse og cirkulær økonomi.

Alle selskaber i artikel 9-fonde skal leve op til det princip, der af EU bliver kaldt ”do no significant harm” og må fx ikke skade miljøet voldsomt, selvom de på andre måder lever op til de bæredygtige principper.

Læs mere om bæredygtighed

Bæredygtige investeringer – hvad er det?

En bæredygtig investering er en investering , der som minimum tager højde for bæredygtighedsrisici og har specifikke bæredygtige karakteristika som fx  høj overensstemmelse med EU´s mål for bæredygtighed , gode ESG ratings/nøgletal og håndtering af negative påvirkninger af fx klima og menneskerettigheder.

Sådan gør du en forskel med dine bæredygtige investeringer

Når du køber en aktie, bliver du en lille medejer af en virksomhed. På den måde kan du stille dine penge til rådighed for de virksomheder, der gør noget for den bæredygtige udvikling, og du kan være med til at påvirke verden i en mere bæredygtig retning.

FN’s Verdensmål

FN’s Verdensmål er en ambitiøs plan, der skal sikre, at vi frem mod 2030 arbejder for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og jordkloden.