Risikospredning - et must for alle investorer

Mand balancerer på gren

Når vi taler om investering, tænker de fleste på afkast, men i investeringssammenhæng er risiko en mindst lige så vigtig faktor. Det skyldes ikke mindst, at der inden for investering eksisterer et relativt tæt forhold mellem det forventede afkast på et aktiv og risikoen forbundet hermed.

Inden for investering er risiko defineret som udsving i prisen på det pågældende aktiv. Det vil sige såvel stigninger som fald. Dette kan umiddelbart forekomme mærkeligt, eftersom risiko hovedsageligt forbindes med noget negativt, men i investeringssammenhæng skal risiko altså i højere grad betragtes som en usikkerhed vedrørende den fremtidige værdi af et aktiv eller en portefølje.

Større afkast og lavere risiko

Det er som udgangspunkt ikke muligt at få et stort afkast, uden samtidig at løbe en risiko. Men som vi skal se, er det faktisk muligt at optimere sin investering, således at risikoen forbundet med et ønsket afkastniveau minimeres, eller at afkast forbundet med et bestemt risikoniveau maksimeres. For at kunne gøre det, kræver det viden om, hvordan man bedst muligt sammensætter sine investeringer.

Gynger og karruseller

Når det gælder sammensætning af porteføljen, er det ikke kun de enkelte aktivers risiko og forventede afkast der er vigtigt, men i højere grad sammenhængen mellem aktivernes udvikling (korrelation). Viden om sammenhængen mellem aktiver betyder, at det bliver muligt at sætte aktiver sammen i porteføljer og sammensætte den optimale portefølje – man kan sige, at man kan udnytte aktivernes forskellige udvikling til at reducere porteføljens samlede risiko. Det kan du udnytte i sammensætning af porteføljen ved at sammensætte aktiver, der ”bevæger sig modsatrettet”. Der er i virkeligheden tale om praktisk anvendelse af den gamle talemåde om at investere i både gynger og karruseller. Porteføljeteorien understreger, at sammensætning af en investering aldrig må blive resultatet af tilfældige køb af aktiver, da du derved risikerer at udsætte dig for en højere risiko end nødvendigt.

Investeringsforeninger er gode til at sprede risikoen

I Nykredit Invest og Multi Manager Invest kan du investere i et alsidigt udbud af både danske og udenlandske aktier og obligationer med stor spredning og derfor relativt lille risiko. Nykredit Invest tilbyder også investering i en række balancerede afdelinger. I en balanceret afdeling investeres der både i aktier og obligationer, og blandingsforholdet bliver løbende justeret ift. udviklingen på markedet.

Kom godt videre

Hvor stor en risiko vil du tage?

Når du investerer dine penge, gør du det først og fremmest for at opnå et højt afkast. Men jo højere afkast, du ønsker at få, jo større risiko er du også nødt til at acceptere. For afkast og risiko går hånd i hånd.

Tidshorisont og formål

Det er vigtigt, at du gør dig nogle tanker om formålet med din investering. Sparer du op til pension, ønsker du at købe nyt hus eller ny bil, eller ønsker du blot at investere de penge, som du ikke står og skal bruge lige nu.