Værdipapirer

Hvordan udvælger du værdipapirer?

At udvælge de rette værdipapirer er en svær øvelse – også for professionelle investorer.

Når du udvælger hvilke værdipapirer, du vil investere i, er det vigtigt at finde nogle værdipapirer.

  • som giver dig den ønskede risikoprofil
  • som passer til din investeringsstrategi

Begge disse forhold betyder, at det er nødvendigt at se på en portefølje af værdipapirer som et hele og ikke bare vurdere de enkelte værdipapirer som isolerede investeringer, der har hver deres risiko og afkastkarakteristika. Det gør det selvfølgelig mere udfordrende, da det ikke blot handler om at vælge de enkelte investeringer, men også om at få lavet den bedst mulige sammensætning af flere investeringer. Optimalt set kræver det bl.a. en vurdering af fremtiden, mange data og komplicerede modelberegninger, hvor der også tages højde for den enkelte investors specifikke forhold.

Inkludér både kort og langt sigt

Når vi, som professionel investor, skal finde den rette sammensætning af værdipapirer i fx Nykredit Invest Balance Mellem og Nykredit Invest Balance Lang, arbejder vi med porteføljesammensætningen på både det langsigtede, strategiske sigt og det mere kortsigtede, taktiske sigt. Det reflekterer henholdsvis langsigtede og kortsigtede forventninger til den økonomiske udvikling, men også henholdsvis langsigtede og mere kortsigtede data. Den langsigtede sammensætning af værdipapirerne afspejler både ønsker til risiko samt investeringsstrategi. Hvis der ikke er nogen særlig information, der gør det vigtigt at afvige herfra, vil den strategiske portefølje være optimal. Men når der eksempelvis er tale om en opbremsning i verdensøkonomien, er der grund til at reducere andelen af risikable aktiver i porteføljen. Vi foretager et såkaldt taktisk tilt.

Teoretiske modeller

Til at sammensætte optimale porteføljer er det oplagt at anvende teoretiske modeller. Disse modeller beskriver, hvordan du sammensætter en såkaldt efficient portefølje med optimalt forhold mellem risiko og afkast. Det er vigtigt at holde sig for øje, at brugen af modeller ikke er tilstrækkelig i sig selv. For det første svinger risiko over tid. Finansmarkederne har lange perioder med fred og ro, men indimellem øges kursudsvingene og usikkerheden betydeligt. Det betyder, at der er større risiko for betydelige tab, end man kan regne sig frem til i en "normal" situation. Derfor er det nødvendigt løbende at holde øje med markedsudviklingen og ikke mindst være parat til at genberegne sammensætningen af værdipapirer i din portefølje. Ellers risikerer du at komme i en situation, hvor du løber en for stor risiko i forhold til den optimale sammensætning.

Samvariation mellem aktiver

For det andet ændres samvariationen (korrelationen) mellem de enkelte aktiver over tid. Eksempelvis er olieprisen og aktiekurser på langt sigt ukorrelerede, men det seneste år har de været næsten perfekt korrelerede. Når de globale aktier stiger, stiger prisen på olie også og omvendt. Derfor har en samtidig investering i olie og aktier ikke bidraget til risikospredning i det seneste år, mens det ville have været tilfældet tidligere. Netop risikospredning er jo en af de afgørende grunde til, at vi sammensætter porteføljer af investeringer og ikke bare udvælger en enkelt aktie eller obligation. Ud over eksemplet med olie og aktier kan det også nævnes, at når aktier for alvor falder i kurs, så sker det ofte samtidigt i hele verden. Derfor kan du ikke stole på, at alene en geografisk spredning af dine investeringer vil styre porteføljen uden om de risici, der optræder i en typisk opbremsningsfase, hvor aktier over hele verden falder i værdi.

Der skal kyndige hænder til

For det tredje er selve investeringsmotoren – vores investeringsmodel i Nykredit Invest - i princippet bare en maskine, hvor nogle forudsætninger puttes ind, og så kommer der optimale porteføljer ud i forhold til de indtastede forudsætninger. Ingen maskine kan køre uden kyndig overvågning, og det gælder også vores model. Ethvert resultat undersøges derfor nøje af vores porteføljeeksperter, og det sker ofte, at processen gentages med reviderede forudsætninger eller begrænsninger. Kun en sådan kvalitetssikring kan garantere, at vi i Nykredit Invest til stadighed kan levere de bedst mulige porteføljer til vores kunder. Vi forbedrer i øvrigt løbende vores investeringsmodel. Den er allerede i dag state of the art, men vi forsker aktivt i at finde endnu bedre metoder ved inddragelse af videnskabelige landvindinger fra mange forskellige felter.