Nykredit Invest Almen Bolig

Foreningen arbejder tæt sammen med Nykredit koncernen og har mulighed for at drage fordel af Nykredits specialviden om alment boligbyggeri samt ekspertise inden for kapitalforvaltning og obligationsinvestering.

Foreningen kan endvidere trække på ressourcer i Nykredit Markets - en enhed i Nykredit Bank, som bl.a. kan bidrage med analyser af den makroøkonomiske udvikling, renteforventninger m.v.

Ønsker den almene boligorganisation at placere penge i værdipapirer, men foretrækker den at lade professionelle porteføljemanagere stå for selve investeringerne, kan boligorganisationen med fordel investere igennem Nykredit Invest Almen Bolig.

Målrettet almene boligorganisationer

Nykredit Invest Almen Bolig er en investeringsforening, der kun må have almene boligorganisationer som medlemmer. Der må udelukkende investeres i danske realkredit- eller statsobligationer, herunder skatkammerbeviser, eller i KommuneKredit-obligationer. Obligationerne skal være noteret på en fondsbørs i en EU-medlemsstat.

Formålet med Nykredit Invest Almen Bolig er at sikre boligorganisationen et så højt afkast som muligt gennem effektiv risikospredning og løbende pleje af porteføljen.

Valg af risikoprofil

For at give boligorganisationen mulighed for en helt individuel sammensætning af porteføljen har Nykredit Invest Almen Bolig oprettet to afdelinger:

Investeringsstrategi

Udnyttelse af udviklingen i renteniveauet samt renteforskellen mellem stats- og realkreditobligationer vil indgå som et hovedformål i investeringsstrategien for hver afdeling. Forventer foreningen f.eks. en rentestigning, vil porteføljens varighed blive reduceret for at nedbringe risikoen ved kursfald.

Foreningen har valgt at føre en forsigtig investeringsstrategi. Bestyrelsen for Nykredit Invest Almen Bolig kan således tillade, at Korte obligationer undtagelsesvis i kortere perioder kan have en varighed mindre end 3 år, hvis markedsforholdene tilsiger det.

Om Nykredit Invest Almen Bolig
Produkter i Nykredit Invest Almen Bolig
Organisation

Bestyrelse

 
Bent Frederiksen Formand, Direktør i Boliggården i Helsingør
Ebbe Frank Direktør i Bo42
Tine Roed Direktør, cand. jur.

Direktionen

 
Direktør Erling Skorstad og Tage Fabrin-Brasted
Porteføljeforvalter Nykredit Asset Management
Investeringsforvaltningsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotselskab BNYM (The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch)

Revision

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg C

 

 

Foreningens adresse

Nykredit Invest Almen Bolig
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
CVR nr.: 21 83 14 76
Kalvebod Brygge 1-3
1780  København V