Nykredit Invest Engros

Glad mand med cykel

Nykredit Invest Engros er en investeringsforening, der er ejet af medlemmerne, og som samarbejder med Nykredit koncernen.

Medlemmernes indskud investeres i værdipapirer i overensstemmelse med de investeringsrammer, der er gældende for de enkelte afdelinger.

Daglig ledelse

Foreningen har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens primære opgave er at sikre, at foreningen drives forsvarligt og i tråd med vedtægterne, som er godkendt af Finanstilsynet. Den daglige ledelse varetages af et investeringsforvaltningsselskab. 

Enhver, der køber investeringsbeviser i én af Nykredit Invest Engros afdelinger, og lader beviserne notere på navn senest 4 uger før foreningens generalforsamling, er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Aktuelt: Fejl i indre værdi

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros, afdeling Global Diversified

Indre værdi i afdeling Global Diversified under Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros har i perioden 4. september – 11. september 2018 været undervurderet med op til 0,83% i forbindelse med fejlagtige hensættelser. Finanstilsynet er underrettet om fejlen.

Der er ikke foretaget emissioner og indløsninger i afdelingen på baggrund af de fejlagtige indre værdier. Det kan oplyses, at børsmæglerforeningen er orienteret herom.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted,
tlf. 44 55 92 00.

 

Bestyrelse

 
Niels-Ulrik Mousten  Formand, Direktør
Jesper Lau Hansen Professor ved Københavns Universitet
Charlotte Mark cand.scient.oecon.
Tine Roed Direktør, cand.jur.

Direktionen

 
Direktør Erling Skorstad og Tage Fabrin-Brasted
Porteføljeforvalter  Nykredit Asset Management
Investeringsforvaltningsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S
Depotselskab BNYM (The Bank of New York Mellon SA/NV)

Revision

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg C

 

Foreningens adresse

Nykredit Invest Engros
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
CVR nr.: 25 16 02 58
Kalvebod Brygge 1-3
1780  København V