Investeringsbeviser med minimumsbeskatning

Det fælles kendetegn for investeringsbeviser med minimumsbeskatning er, at de mindst en gang om året udlodder udbytte, der beskattes hos ejeren af investeringsbeviset.

Obligationsbaserede investeringsbeviser

Udlodninger

Udlodninger udbetales uden indeholdelse af udbytteskat og beskattes som kapitalindkomst. Det indebærer en beskatning på mellem ca. 26% og ca. 42% - afhængigt af den øvrige kapitalindkomst og personlige indkomst.
Oplysninger om udlodningen indberettes automatisk til SKAT.

Salg

Avance ved salg af obligationsbaserede beviser beskattes som kapitalindkomst. Tab ved salg af obligationsbaserede beviser kan fradrages i kapitalindkomsten.
Avance og tab ved salg af beviser skal opgøres efter gennemsnitsmetoden (gennemsnitlig anskaffelseskurs), og er omfattet af den årlige bagatelgrænse på 2.000 kr., sammen med avance og tab på gæld i fremmed valuta og/eller obligationer.
Siden 2010 er både køb og salg blevet indberettet automatisk til SKAT. Avance og tab beregnes derfor automatisk af SKAT, hvis købet har fundet sted i 2010 eller senere. For en god ordens skyld bør du kontrollere, at oplysningerne på din årsopgørelse er korrekte.

Investeringsbeviser

 • Nykredit Invest Europæisk Virksomhedsobl. SRI
 • Nykredit Invest Kreditobligationer
 • MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec
 • Nykredit Invest Lange Obligationer
 • Nykredit Invest Korte Obligationer
 • Nykredit Invest Danske Obligationer Basis

Aktiebaserede beviser

Udlodninger

Udlodninger udbetales efter indeholdelse af 27% udbytteskat og beskattes som aktieindkomst. Årlig aktieindkomst op til kr. 55.300 (2020) beskattes med 27%. For ægtepar, der er samlevende ved udgangen af indkomståret, udgør beløbsgrænsen det dobbelte. Aktieindkomst over kr. 55.300 (2020) beskattes med 42%.
Oplysninger om udlodningen indberettes automatisk til SKAT.

Salg

Avance ved salg af aktiebaserede beviser beskattes som aktieindkomst. Tab ved salg af aktiebaserede beviser behandles på samme måde som aktier optaget til handel på et reguleret marked, og kan dermed trækkes fra i årets realiserede avancer og udbytter på aktier og aktiebaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning.
Tab som ikke kan trækkes fra i salgsåret efter disse regler, kan overføres til modregning hos ægtefællen, eller fremføres til modregning i senere indkomstår (kildeartsbegrænset).
Avance og tab ved salg af beviser skal opgøres efter gennemsnitsmetoden (gennemsnitlig anskaffelseskurs).
Siden 2010 er køb indberettet automatisk til SKAT. Avance og tab beregnes derfor automatisk af SKAT, hvis købet har fundet sted i 2010 eller senere. For en god ordens skyld bør du kontrollere, at oplysningerne på din årsopgørelse er korrekte.

Aktiebaserede beviser købt før den 1. januar 2006

Hvis du har købt dine aktiebaserede beviser før den 1. januar 2006, kan de være skattefrie efter særlige overgangsregler.

investeringsbeviser

 • MMi Globale aktier - Harding Loevner
 • Nykredit Invest Globale Aktier SRI
 • Nykredit Invest Klima og Miljø SRI
 • Nykredit Invest Globale Fokusaktier
 • MMI Nye Aktiemarkeder - Sands
 • Nykredit Invest Danske Fokusaktier
 • Nykredit Invest Globale aktier Basis
 • MMI Japan - Lazard
 • MMI Europa - BlackRock
 • MMI USA - MFS/Nykredit
 • Nykredit Invest Danske Aktier

Kom godt videre

Selvangivelse – Lagerbeskattede investeringsbeviser

Avance eller tab - hvad enten det er fremkommet ved salg eller blot kursudvikling i den tid, du har ejet investeringsbeviset - beskattes hvert år efter lagerprincippet.

Akkumulerende investeringsbeviser (investeringsselskaber)

Akkumulerende investeringsbeviser købt for frie midler.

Investeringsbeviser købt for frie midler

Der skelnes skattemæssigt mellem to forskellige typer af investeringsbeviser.