Investeringsbeviser købt for pensionsmidler

Afkastet på en kapitalpension, ratepension, aldersopsparing, selvpension eller livslang pension beskattes ens – uanset hvilken værdipapirtype der investeres i.

Årets sum af realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab samt udlodninger, beskattes med 15,3% (PAL-skat) efter lagerprincippet. Hvis der opstår et nettotab, kan det fremføres til modregning i efterfølgende år.

Banken opgør hvert år det samlede afkast, og beregner og trækker skatten på din pensionskonto i januar måned.

Friholdt beløb

Indtil udgangen af 1982 blev afkastet på pensionsordninger ikke beskattet, før pengene blev udbetalt. Da beskatning af pensionsafkast blev indført i 1982, blev det besluttet at friholde opsparing der allerede var foretaget.
Det betyder, at der gælder særlige regler for disse ”friholdte beløb”.

Hvis du har en pensionsopsparing fra før udgangen af 1982, er en forholdsmæssig del af afkastet friholdt for PAL-skat.

Det virker på den måde, at hvis du eksempelvis har en ratepension hvor værdien ultimo 1982 var 100.000 kr., så skal du ikke betale PAL-skat af afkastet af de 100.000 kr. Du slipper dog ikke for at betale PAL-skat af rentes-rente, idet det året efter fortsat kun er afkastet af beløbet på 100.000 kr. der er friholdt.

Kom godt videre

Investeringsbeviser købt for frie midler

Der skelnes skattemæssigt mellem to forskellige typer af investeringsbeviser.

Skat for midler i virksomhedsordningen

Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, skal du være opmærksom på, hvordan du beskattes.

Skat for selskaber

Ved beskatning af investering i midler fra selskaber, skelnes der skattemæssigt mellem 3 typer af afdelinger.