Aktivt ejerskab og stemmeafgivelse

Nykredit ønsker overordnet set at være en aktiv ejer.

Nykredit udøver aktivt ejerskab som led i sin forvaltningsproces. I den forbindelse stemmer Nykredit på sine aktiepositioner i såvel danske som udenlandske selskaber. Nykredit har som mål at stemme på alle aktive positioner, og mere end halvdelen af aktiepositioner målt på værdi. Dermed vil også en god del af passive investeringer være dækket.

Nykredit vil med denne politik følge samtlige punkter i Komité for God Selskabsledelses anbefalinger til aktivt ejerskab ved investeringer i danske selskaber. Nykredit ønsker overordnet set at være en aktiv ejer. Af respekt for omkostninger gør Nykredit i udvælgelsen af udenlandske selskaber et proportionalitetsprincip gældende med særlig vægt på investeringens størrelse og eventuelle kontroverser af principiel betydning. Sidste element er beskrevet i Nykredits politik for bæredygtige investeringer, hvor aktivt ejerskab indgår som et centralt instrument. Det kan eksempelvis være i de tilfælde, hvor et selskab gennem sin adfærd bryder national lovgivning, bredt anerkendte FN-konventioner eller Global Compact’s principper.

Komitéen for God Selskabsledelse udsender løbende sine anbefalinger til god selskabsledelse. Nykredit deler komitéens syn på god selskabsledelse: At god selskabsledelse har til formål at understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse og dermed bidrage til selskabets langsigtede succes. Det sker ved at sikre tillid fra investorerne gennem rettidig informationsformidling og gennemsigtighed.

Nykredit vil i sine stemmeaktiviteter anvende anbefalingerne som ledetråd i sin vurdering af det enkelte selskab. Vurderingen vil altid tage højde for selskabets konkrete situation, og ikke mindst de særlige kulturelle forhold, der gør sig gældende for det land, som selskabet er registreret i. Som nævnt i Nykredits investeringspolitik vil selskabets håndtering af sit samfundsansvar indgå i vurderingen.

Målet med stemmeafgivningen er altid at sikre selskabets langsigtede værdiskabelse og dermed vores investorers investering. Foreningens stemme afgives alene for at sikre bedst muligt afkast for investorerne. Porteføljeforvalterne i Nykredit Asset Management står for at afgive stemmen i overensstemmelse af foreningens politik, da disse er tættest på selskaberne. Nykredits interne procedurer for at undgå interessekonflikter er gældende. Såfremt der opstår en interessekonflikt, inddrages Nykredits Forum for Bæredygtige Investeringer i beslutningen for at sikre, at investorernes interesser bliver varetaget. Bestyrelsen for berørte investeringsfonde vil blive orienteret om interessekonflikten, og om hvordan den er blevet håndteret for at sikre fondens interesser.

Nykredit træffer til enhver tid selv afgørelse forud for stemmeafvigelse. Af hensyn til den mest effektive håndtering af mødemateriale, stemmeeksekvering og overvågning om potentielle brud ift. denne stemmepolitik har Nykredit truffet aftale med såkaldt proxy voting rådgiver. Denne samt Nykredits øvrige rådgivere stiller også analyser til rådighed, så Nykredit forud for dialogen med selskabet kan vurdere det i forhold til andre standarder god selskabsledelse. Nykredit har som led i sin forvaltning dialog med selskaberne, og Nykredit vil så vidt muligt kommunikere med selskabet omkring betænkeligheder, før Nykredit stemmer imod bestyrelsens anbefalinger. Nykredit vil alt efter spørgsmålets natur overveje, hvilke tiltag der vil have bedst effekt. Det kan være inddragelse af bestyrelsesformanden, samarbejde med andre investorer, kommunikation før eller på generalforsamlingen samt ikke mindst at fremsætte egne forslag på generalforsamlingen. Det er den enkelte porteføljeansvarlige, der træffer endelig afgørelse i disse spørgsmål samt afklarer, om positionen skal sælges. Nykredits Forum for Bæredygtige Investeringer samt de enkelte investeringsforeningers bestyrelser evaluere årligt indsatsen og behovet for at videreudvikle denne politik.

Nykredits investeringsforvaltningsselskab praktiserer aktieudlån, men Nykredit forbeholder til enhver ret til at hjemkalde aktier.

Ligesom Nykredit forventer gennemsigtighed fra selskaber, så vil Nykredit offentliggøre informationer om stemmeaktiviteter over for vores investorer. Dette vil bl.a. ske gennem årsrapporteringen i den enkelte investeringsfond samt på foreningens hjemmeside. Her vil også denne politik være tilgængelig. Nykredit har underskrevet UN PRI’s principper for ansvarlige investeringer, der også forpligter Nykredit til at udøve aktivt ejerskab, samarbejde med andre investorer om disse spørgsmål og ikke mindst rapportere om dette. Nykredits rapport om denne indsats er tilgængelig på Nykredits og UNPRI’s hjemmesider.